Bilsenteret AS jobber målrettet og langsiktig for en bærekraft og miljøvennlig drift. Som del av arbeidet med å oppnå dette, ble vi i 2022 en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift.

 

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU

Miljøfyrtårn, ble som den første nasjonale ordningen i Europa, anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Dette beviser at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.  

Noen av tiltakene vi gjør er:

  • Tar hensyn til miljø når vi kjøper inn og forbruker, og følger vår rutine for innkjøp. Vi oppfordrer alle våre leverandører til å få en tredjeparts miljøsertifisering.
  • Krever HMS-datablad ved innkjøp, og velger stoffer som gir minst helse- og miljøfare der dette er teknisk mulig. Vi velger å se på sikkerhets-datablader før innkjøp.
  • Fremskaffer dokumentasjon/erklæring fra kjemikalieleverandører om at kjemikaliene som vi kjøper inn overholder kjemikalieregelverket og er frie for mikroplast.
  • Hovedregel for tjenestereiser at å alltid vurdere digitale alternativer og om det er en nødvendig reise.
  • Har stort fokus på rett håndtering av avfall og jobber kontinuerlig med forbedring av våre avfallsrutiner.
  • Har stort fokus på energisparing og rapportering av forbruk. Vi skal arbeide kontinuerlig for å utnytte bruken av energi mest.
  • Prioriterer biler med nullutslipp.
  • Oppfordrer ansatte til å bruke sine egne kaffekopper og unngå bruk av engangskopper.
  • Har stort fokus på trivsel og trygghet – og har en proaktiv holdning til de å fremme faglig og personlig utvikling for bedre utførelsen av arbeidet.
 
 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviterer vi våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi oss innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Disse innspillene vil gi oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Bilsenteret i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Bilsenteret AS?

Send ditt forslag til: firmapost@bilsenteret-as.no

Klima- og miljørapport kan oversendes på forespørsel.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og du kan lese mer om ordningen her: www.miljofyrtarn.no